• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خدمات قابل ارائه :


1 : تحریر دفاتر قانونی

2 : ارائه خدمات حسابرسی

3 : اصلاح حساب و رفع مغایرت

4 : طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی

5 : تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده

6 : ارائه گزارشات فصلی و لیست مالیات بر حقوق

7 : مشاوره در زمینه بودجه بندی و بازدهی سرمایه و هزینه فرصت

8 : نظارت برعملیات حسابداری واحد تجاری وارائه گزارشات به مدیریت

9 : ارائه گزارشات مدیریتی و صورت های مالی و بودجه ایی براساس استانداردهای حسابداری

10 : تنظیم لوایح مالیاتی و ارائه دفاعیات قانونی درهیأتهای رسیدگی و حل اختلاف و اخذ مفاصاحساب دارایی

اطلاعات بخش دو در این قسمت قرار گیرد

اطلاعات بخش سه در این قسمت قرار گیرد

اطلاعات بخش چهار در این قسمت قرار گیرد

اطلاعات بخش پنج در این قسمت قرار گیرد

اطلاعات بخش شش این قسمت قرار گیرد